پذيرفته‌شدگان نهايي كدرشته‌محل‌هاي دوره‌ کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌اي نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي ‌كاربردي بهمن ماه سال 1401 به موارد زير توجه نمایند:
الف) براساس ضوابط مربوط به گزينش متمركز هر يك از رشته‌هاي تحصيلي گروه‌هاي آموزشي دوره‌هاي مذکور از بين متقاضیانی كه حدنصاب لازم را احراز كرده‌اند، براساس اولويت كدرشته محل‌هاي انتخابي و ظرفيت‌هاي تخصيص داده شده به هر سهميه، گزينش انجام و اسامي پذيرفته‌شدگان در هر كدرشته محل استخراج شده است.
پذيرفته‌شدگان لازم است برای اطلاع از تاریخ دقیق ثبت‌نام و انتخاب واحد از روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 به سامانه جامع آموزشی هم‌آوا دانشگاه به نشانی http://edu.uast.ac.ir مراجعه و در روزهای تعیین شده در سامانه مذکور با در دست داشتن مدارك مندرج در بند “ب” و با توجه به نشاني مندرج در جدول شماره (5) دفترچه راهنماي پذيرش (دفترچه مهرماه سال جاری) و اطلاعیه‌های مربوط (مهر و بهمن) در سایت سازمان سنجش، به مرکز محل قبولی خود مراجعه نمايند.

ب) مدارك لازم براي ثبت‌نام از پذیرفته شدگان:
1- با توجه به اعلام مرکز سنجش و پايش کيفيت آموزشي وزارت آموزش و پرورش، امکان ارائه سرویس استعلام دی‍پلم به آدرس https://emt.medu.ir برای پذیرفته‌شدگان و سامانه kemt.medu.ir برای استعلام گیرندگان ( مراکز آموزشی ) فراهم می‌باشد. لذا لازم است همه پذیرفته‌شدگان با مراجعه به سامانه مذکور و درج اطلاعات خود کدرهگیری دریافتی را برای پيگيري و دريافت تاييديه تحصيلي، در زمان ثبت‌نام به کارشناسان مرکز آموزشي قبولي خود اعلام نمايند.
2- شش قطعه عكس پرسنلی پشت سفید تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري.
3- تصوير تمامی صفحات شناسنامه و اصل آن برای مطابقت.
4- تصوير پشت و روی كارت ملي و اصل آن برای مطابقت.
5- اصل ديپلم نظري، فني و حرفه‌اي یا كاردانش (شامل سه ساله نظام جديد (3-3-6) يا ديپلم سه ساله نظام ترمي/ سالي) يا ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه (شامل چهارساله يا شش ساله نظري یا فني و حرفه‌اي). با مهر و امضای رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل به انضمام يك برگ تصوير آن.
6- اصل کاربرگ 102 (فرم تایید معدل) برای دانش‌آموختگانی كه تاكنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صادر نشده است. (تاریخ فارغ‌التحصیلی می‌بایست تا 1401/06/30باشد).
7- اصل کاربرگ 101 (گواهی اشتغال به كار) با امضا و مهر بالاترين مقام مسئول، آخرين فيش حقوقي یا حكم كارگزيني يا قرارداد معتبر انجام كار و برای شاغلین نیروهای مسلح ارایه حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار از یگان مربوط برای پذیرفته‌شدگان در کدرشته محل‌هایی که مطابق ضوابط مندرج در دفترچه منحصراً پذیرش از شاغلین صورت پذیرفته است.
8- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه برادران را با توجه به بخش مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه‌های 3 و 4 دفترچه راهنماي پذيرش دوره‌ مذكور(دفترچه مهرماه سال جاری) و اطلاعیه‌های مربوط در سایت سازمان سنجش مشخص نمايد.

لینک سایت سنجش

پذيرفته‌شدگان نهايي كدرشته‌محل‌هاي دوره‌ مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌اي «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي‌‌‌كاربردي بهمن‌ماه سال 1401 به موارد زير توجه نمایند:
الف) براساس ضوابط مربوط به گزينش هر يك از رشته‌هاي تحصيلي گروه‌هاي آموزشي مختلف در پذيرش دوره‌هاي مذکور از بين متقاضیاني كه حدنصاب لازم را احراز كرده‌اند، براساس اولويت كدرشته محل‌هاي انتخابي و ظرفيت‌هاي تخصيص داده شده به هر سهميه، گزينش انجام و اسامي پذيرفته‌شدگان در هر كدرشته محل استخراج شده است.
همه پذيرفته‌شدگان مي بايست براي اطلاع از زمان ثبت‌نام از روز دوشنبه مورخ 1401/11/17به سامانه جامع آموزشی هم‌آوا دانشگاه به نشانی http://edu.uast.ac.ir مراجعه و در روزهای تعیین شده در سامانه مذکور با در دست داشتن مدارك مندرج در بند “ب” و با توجه به نشاني مندرج در جدول شماره (5) دفترچه راهنماي پذيرش (دفترچه مهرماه سال جاری) و اطلاعیه‌های مربوط(مهر وبهمن) در سایت سازمان سنجش، به مرکز محل قبولی خود مراجعه نمايند.

ب) مدارك لازم براي ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان:
1- شش قطعه عكس پرسنلی پشت سفید تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري.
2- تصوير تمامی صفحات شناسنامه و اصل آن برای مطابقت.
3- تصوير پشت و روی كارت ملي و اصل آن برای مطابقت.
4- اصل‌‌مدرك‌ فوق دیپلم و یا كارداني(اعم از پیوسته/ ناپیوسته)‌ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي مورد تاييد شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي،‌ وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فناوري‌، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش به انضمام يك برگ تصوير آن.
5- اصل كاربرگ 101 (گواهی اشتغال به کار) با امضاء و مهر بالاترين‌ مقام‌ مسئول، آخرين فيش حقوقي یا حكم كارگزيني یا قرارداد معتبر انجام كار و برای شاغلین نیروهای مسلح ارایه حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار از یگان مربوط برای پذیرفته‌شدگان در کدرشته محل‌هایی که مطابق ضوابط مندرج در دفترچه منحصراً پذیرش از شاغلین صورت پذیرفته است.
6- اصل كاربرگ 103 (فرم تاييديه معدل) برای فارغ‌التحصيلاني كه تاكنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صادر نشده است.(تاریخ فارغ‌التحصیلی می‌بایست تا 1401/11/30 باشد).
7- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه متقاضیان را با توجه به بخش مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه‌ 3 و 4 دفترچه راهنماي پذيرش دوره مذكور (دفترچه مهرماه سال جاری) و اطلاعیه‌های مربوط در سایت سازمان سنجش مشخص نمايد. (براي برادران).

لینک سایت سنجش