مدرسان و مربیان موسیقی

رضا مرتضوی

مدرس: ساز کلاسیک

غزال دیلمی
مدرس: موسیقی

نگین حاتمی

مدرس: ساز کلاسیک

سعید مرکب سازی

مدرس: مبانی موسیقی

امیر ترکاشوند
مدرس: موسیقی

سعید اردیانی

مدرس: موسیقی