علوم ورزشی و تربیت بدنی

ورزش که از دیرباز با انسان ها همراه بوده و در گذشته بیشتر برای آمادگی در رزم ها و جدال های تن به تن بکار می آمده، طی سال های اخیر بصورت دانش درآمده و دارای علوم گشته است.

با پیشرفت تکنولوژی بشر توانسته حوزه هایی که در گذشته قابل اندازه گیری به نظر نمی آمدند را وارد عرصه علم نموده و بررسی نماید. یکی از این موارد ورزش و علوم ورزشی است که به کمک علم می توان فرضیات، نظریات و البته قوانینی برای آن نگاشته و به پیش بینی آینده آن بر اساس این قوانین پرداخت.

ابزارها

در علوم ورزشی ابزارهای اندازه گیری برای سنجش میزان تغییر وضعیت هر یک از داده ها اهمیت زیادی دارند. بعنوان مثال شما با دو ماه بدنسازی مداوم احساس می کنید که نیرومندتر شده و توان بالاتری پیدا نموده اید، اما تا با عدد و رقم این شرایط اندازه گیری نشود قابل بررسی نبوده و فقط در حد حدس و گمان باقی می ماند.