نمایشنامه های آماده اجرا

ردیفنام نمایشمدت زمانمخاطب
1مبارک و طلسم شاهزاده60 دقیقهکودک و نوجوان
2عمو نوروز و ننه سرما در بهار نوروزخوانان60 دقیقهکودک و نوجوان
3چله زری و عمو چله جون (یلدا)60 دقیقهکودک و نوجوان
4جادوی عروسک60 دقیقهکودک و نوجوان
5خفتگان چشم باز80 دقیقهبزرگسال
6نوروز پیروز80 دقیقهبزرگسال
7کل عنایت90 دقیقهبزرگسال
8جوحی و قاضی90 دقیقهبزرگسال
9عروس فراری70 دقیقهبزرگسال
10شال جادویی60 دقیقهبزرگسال

نمایش های کوتاه

ردیفنام نمایشتعداد قصهمدت زمانمخاطب
1خیمه شب بازی5 قصه مختلف30 الی 40 دقیقهکودکان
2خُم بازی5 قصه مختلف30 الی 40 دقیقهکودکان
3نمایش عروسکی5 قصه مختلف30 الی 40 دقیقهکودکان
4نمایش عروسک تن پوش5 قصه مختلف30 الی 40 دقیقهکودکان
5نمایش کودک کمدی5 قصه مختلف30 الی 40 دقیقهکودکان

اجرای نمایشنامه

اجرای نمایشنامه های کودکان

هر کدام از بخش های نمایشنامه های کودکان شامل 5 داستان متفاوت و جذاب است.