1. همکاری با استادان، مدرسان و مربیان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و استادان حرفه‌ای با تجربه ارزشمند آموزشی و مهارتی
  2. پیشنهاد، تهیه و تدوین رشته ها در مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی در گروه مدیریت و خدمات اجتماعی
  3. پیشنهاد، تهیه و تدوین رشته ها در مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی در گروه مدیریت و خدمات اجتماعی فرهنگ و هنر
  4. پیشنهاد رشته ها در مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی صنعت
  5. پیشنهاد رشته ها در مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی کشاورزی
  6. فضای مناسب آموزشی
  7. کارگاه ها و آزمایشگاه های تخصصی و مهارتی
  8. سالن چند منظوره به مساحت 200 متر مربع
  9. حیاط به مساحت 1000 متر مربع
  10. دارای موقعیت جغرافیایی ویژه