گروه فرهنگ و هنر

زیر گروه هنر – موسیقی

کاردانی حرفه ای

 1. نوازندگی ساز کلاسیک
 2. نوازندگی ساز ایرانی
 3. آواز ایرانی

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای

 1. نوازندگی ساز کلاسیک

زیر گروه گردشگری و هتلداری 

کاردانی حرفه ای

 1. گردشگری
 2. هتلداری

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای

 1. مدیریت گردشگری
 2. مدیریت هتلداری

زیر گروه پخت و پز (آشپزی

کاردانی حرفه ای

 1. آشپزی

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای

 1. آشپزی ایرانی
 2. آشپزی ملل

زیر گروه معماری

کاردانی حرفه ای

 1. معماری داخلی

گروه صنعت

زیر گروه فناوری اطلاعات

کاردانی حرفه ای

 1. تولید واقعیت مجازی
 2. پشتیبانی وب و شبکه های اجتماعی

گروه مدیریت و خدمات اجتماعی

زیر گروه حسابداری و مدیریت

کاردانی حرفه ای

 1. حسابداری امور مالی
 2. حسابرسی
 3. مدیریت کسب و کار

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای

 1. حسابداری امور مالی
 2. حسابرسی
 3. مدیریت کسب و کار

زیر گروه تربیت بدنی

کاردانی حرفه ای

 1. مربیگری پایه یوگا
 2. مربیگری پایه آمادگی جسمانی
 3. مربیگری پایه پرورش اندام
 4. مربیگری پایه کاراته
 5. مربیگری پایه جودو
 6. مربیگری پایه بوکس
 7. مربیگری پایه ووشو
 8. مربیگری پایه کشتی
 9. مربیگری پایه دفاع شخصی
 10. مربیگری پایه ورزشهای رزمی
 11. مربیگری پایه رزم ملی ایران (کونگ فو توآی)

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای

 1. مربیگری پایه پرورش اندام
 2. مربیگری آمادگی جسمانی
 3. مربیگری پایه کاراته
 4. مربیگری پایه جودو
 5. مربیگری پایه بوکس
 6. مربیگری پایه کشتی
 7. مربیگری پایه رزم ملی ایران (کونگ فو توآی)

زیر گروه حقوق

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای

 1. حقوق گردشگری