تصاویر مرکز علمی کاربردی افق

تصاویر ساختمان مرکز علمی کاربردی افق

نمایشگاه کنگره موبایل اسفند 1401

زمستان 1401

سالن ورزشی چند منظوره

حیاط مرکز

لوازم موسیقی

کارگاه سایت مرکز

کارگاه آشپزی (پخت و پز)

کارگاه موسیقی