گروه فرهنگ و هنر

زیر گروه هنر – موسیقی

کلاس های ورودی مهر1401 4011

کاردانی حرفه ای

 1. نوازندگی ساز کلاسیک
 2. نوازندگی ساز ایرانی
 3. آواز ایرانی

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای

 1. نوازندگی ساز کلاسیک

کلاس های ورودی بهمن1401 4012

کاردانی حرفه ای

 1. نوازندگی ساز کلاسیک
 2. نوازندگی ساز ایرانی
 3. آواز ایرانی

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای

 1. نوازندگی ساز کلاسیک

کلاس های ورودی مهر 1402 4021

کاردانی حرفه ای

 1. نوازندگی ساز کلاسیک
 2. نوازندگی ساز ایرانی
 3. آواز ایرانی

کلاس های ورودی بهمن1402 4022

کاردانی حرفه ای

1. سازایرانی

زیر گروه گردشگری و هتلداری 

کلاس های ورودی مهر1401 4011

کاردانی حرفه ای

 1. گردشگری
 2. هتلداری

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای

 1. گردشگری
 2. هتلداری

کلاس های ورودی بهمن 1401 4012

کاردانی حرفه ای

 1. گردشگری
 2. هتلداری

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای

 1. گردشگری
 2. هتلداری

کلاس های ورودی مهر1402 4021

کاردانی حرفه ای

 1. گردشگری
 2. هتلداری

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای

 1. گردشگری
 2. هتلداری

کلاس های ورودی بهمن1402 4022کاردانی حرفه ای

1. گردشگری

2. هتلداری

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای

 1. مدیریت هتلداری

زیر گروه پخت و پز (آشپزی

کلاس های ورودی مهر1401 4011

کاردانی حرفه ای

 1. آشپزی

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای

 1. آشپزی ایرانی
 2. آشپزی ملل

کلاس های ورودی بهمن 1401 4012

کاردانی حرفه ای

 1. آشپزی

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای

 1. آشپزی ایرانی
 2. آشپزی ملل

کلاس های ورودی مهر1402 4021

کاردانی حرفه ای

 1. آشپزی

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای

 1. آشپزی ایرانی
 2. آشپزی ملل

کلاس های ورودی بهمن 1402  4022

کاردانی حرفه ای

 1. آشپزی

زیر گروه هنر – معماری

کلاس های ورودی مهر1401 4011

کاردانی حرفه ای

 1. معماری داخلی

کلاس های ورودی بهمن 1401 4012

کاردانی حرفه ای

 1. معماری داخلی

کلاس های ورودی مهر 1402 4021

کاردانی حرفه ای

 1. معماری داخلی

گروه صنعت

زیر گروه فناوری اطلاعات

کاردانی حرفه ای

 1. تولید واقعیت مجازی
 2. پشتیبانی وب و شبکه های اجتماعی

گروه مدیریت و خدمات اجتماعی

زیر گروه حسابداری و مدیریت . . . کلاس های ورودی مهر1401 4011 . کاردانی حرفه ای

 1. حسابداری امور مالی
 2. حسابرسی
 3. حسابداری امور مالی(مختص دانشجویان انتقالی از ایفاچی کار)
 4. مدیریت کسب و کار

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای

 1. حسابداری امور مالی
 2. حسابرسی
 3. مدیریت کسب و کار

کلاس های ورودی بهمن 1401  4012 . کاردانی حرفه ای

 1. حسابداری امور مالی
 2. حسابرسی
 3. مدیریت کسب و کار

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای

 1. حسابداری امور مالی
 2. حسابرسی
 3. مدیریت کسب و کار

کلاس های ورودی مهر 1402  4021 . کاردانی حرفه ای

 1. حسابداری امور مالی
 2. حسابرسی
 3. مدیریت کسب و کار

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای

 1. حسابداری امور مالی
 2. حسابرسی
 3. مدیریت کسب و کار

کلاس های ورودی بهمن1402  4022 . کاردانی حرفه ای

 1. حسابداری مالی
 2. مدیریت کسب و کار

زیر گروه تربیت بدنی

کلاس های ورودی مهر1401 4011

کاردانی حرفه ای

 1. مربیگری پایه یوگا
 2. مربیگری پایه آمادگی جسمانی
 3. مربیگری پایه پرورش اندام
 4. مربیگری پایه کاراته
 5. مربیگری پایه جودو
 6. مربیگری پایه بوکس
 7. مربیگری پایه ووشو
 8. مربیگری پایه کشتی
 9. مربیگری پایه دفاع شخصی
 10. مربیگری پایه ورزش های رزمی
 11. مربیگری پایه رزم ملی ایران (کونگ فو توآی)

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای

 1. مربیگری پایه پرورش اندام
 2. مربیگری پایه کاراته
 3. مربیگری پایه جودو
 4. مربیگری پایه بوکس
 5. مربیگری پایه کشتی
 6. مربیگری پایه رزم ملی ایران (کونگ فو توآی)

کلاس های ورودی بهمن 1401 4012

کاردانی حرفه ای

 1. مربیگری پایه یوگا
 2. مربیگری پایه آمادگی جسمانی
 3. مربیگری پایه پرورش اندام
 4. مربیگری پایه کاراته
 5. مربیگری پایه جودو
 6. مربیگری پایه بوکس
 7. مربیگری پایه ووشو
 8. مربیگری پایه کشتی
 9. مربیگری پایه دفاع شخصی
 10. مربیگری پایه هنرهای رزمی
 11. مربیگری پایه رزم ملی ایران (کونگ فو توآی)

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای

 1. مربیگری پایه پرورش اندام
 2. مربیگری پایه کاراته
 3. مربیگری پایه جودو
 4. مربیگری پایه بوکس
 5. مربیگری پایه کشتی
 6. مربیگری پایه رزم ملی ایران (کونگ فو توآی)

کلاس های ورودی مهر1402  4021

کاردانی حرفه ای

 1. مربیگری پایه یوگا
 2. مربیگری پایه آمادگی جسمانی
 3. مربیگری پایه پرورش اندام
 4. مربیگری پایه کاراته
 5. مربیگری پایه جودو
 6. مربیگری پایه بوکس
 7. مربیگری پایه ووشو
 8. مربیگری پایه کشتی
 9. مربیگری پایه دفاع شخصی
 10. مربیگری پایه هنرهای رزمی
 11. مربیگری پایه رزم ملی ایران (کونگ فو توآی)

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای

 1. مربیگری پایه آمادگی جسمانی
 2. مربیگری پایه پرورش اندام

کلاس های ورودی بهمن 1402  4022

کاردانی حرفه ای

1- مربیگری پایه یوگا

2. مربیگری پایه آمادگی جسمانی

3. مربیگری پایه بوکس

4. مربیگری پایه پرورش اندام

زیر گروه حقوق

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای

 1. حقوق گردشگری