برنامه روزانه کلاس های مرکز به تفکیک روز در زیر آمده است.

برنامه روزانه شنبه

برنامه روزانه دوشنبه

برنامه روزانه سه شنبه