برنامه روزانه کلاس های مرکز به تفکیک روز در زیر آمده است

لطفاً قبل از عزیمت به مرکز، برنامه را بررسی بفرمایید. در صورتی که کلاسی تشکیل نمی شود رنگ آن کلاس، قرمز رنگ نمایش داده شده است

برنامه روزانه شنبه